สัดส่วนน้ำประปาและน้ำชะขยะจากการทำปุ๋ยหมักตลาดกลางพืชผักและผลไม้จันทบุรี เพื่อการปลูกผัก