การผลิตกระถางปุ๋ยหมักสำเร็จรูปจากตลาดกลางพืชผักและผลไม้จันทบุรี เพื่อปลูกดาวเรือง