อิทธิพลของสารชีวพิษของแพลงก์ตอนพืชต่อการตายของปลานิลในระบบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

Publish Year International Journal 4
2023 exสถาปัตย์ สเน่ห์หา, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK. Chunkao, exC. Tudsanaton, exM. Srichomphu, exU. Nachaiboon, exO. Wongsrikaew, exP. Wichittrakarn, exC. Chanthasoon, "Relationship between bacteria and nitrogen dynamics in wastewater treatment oxidation ponds", Global Journal of Environmental Science and Management, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, กันยายน 2023, หน้า 707-718
2021 exภาคิณ มาสกุลรัตน์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exธนวัฒน์ จินจารักษ์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWladyslaw W. Szymanski, "Enhancing High-concentrated Wastewater Quality on Evaporation Ratefrom Five-Consecutive Oxidation Ponds as Located in Phetchaburi,Southerly Thailand", Applied Environmental Research, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 116-126
2021 inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายภาวิน วิจิตรตระการ, exนางชรินทร์ทิพย์ เชยหอม, "Available UV Killing Escherichia coli in oxidation ponds for community wastewater treatment", Ecology, Environment and Conservation, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2021, หน้า 977-982
2019 exNoikondee, R., exChunkao, K., inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of Dissolved Oxygen Stratification in an Oxidation Pond for Community Wastewater Treatment through King’s Royally Initiated “Nature by Nature” Process", EnvironmentAsia, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 169-177
Publish Year International Conference 2
2022 exChanikarn Boonnikornwarravit, exNarongrit Jaroensak, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChalisa Tudsanaton, exKritipong Angchanpen, exPavin Witchitrakarn, exUtchara Nachaiboon, exParkin Maskulrath, "Bacterial Restoration in Aerobic Wastewater Treatment by Using Bioventing Technique", The 3rd International Conference on Environment, Livelihood and Service (ICELS 2022), 16 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exมัลลิกา ศรีชมพู, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exPavin Wichittrakarn, exDonyarat Subwongrod, exParkin Maskulrath, exPongisara Rollap, exChulabut Chanthasoon, exUtchara Nachaiboon, exOraphan Wongsrikaew, exSaowalak Boonmang, exSiwanat Thaipakdee, exKittipong Aungjanpen, exSakonwan Mokatip, "Influence of Solar radiation and Nutrients on Phytoplankton Density in Oxidation Pond for Community Wastewater Treatment System", The 3rd International Conference on Environment, Livelihood and Service (ICELS 2022), 14 - 16 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2023 exชาลิสา ทัศนาธร, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSathapat Saneha, exSudaporn Sukchinda, exSivanh Khonesavanh, exParkin Maskulrath, "Effect of pond depth on water quality and bacterial vertical variability in oxidation pond", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exจินต์จุฑา นาคขุนทด, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบงกช สกุลศุภเศรษฐ์, exชาลิสา ทัศนาธร, exมัลลิกา ศรีชมภู, exภาคิน มาสกุลรัตน์, "ผลของปรากฏการณ์สาหร่ายสะพรั่งต่อประสิทธิภาพการบำบัดแบคทีเรียโคลิฟอร์มในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exศิริพร หมากสุข, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมัลลิกา ศรีชมภู, exชาลิสา ทัศนาธร, exภาคิน มาสกุลรัตน์, "ผลของพื้นที่ปกคลุมผิวของผักตบชวาต่อชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exมัลลิกา ศรีชมภู, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exจุลบุตร จันทร์สูรย์, "ช่วงเวลาเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ปริมาณแพลงก์ตอนพืชในระบบบบำบัดน้ำเสียชุมชน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย