อิทธิพลของสารชีวพิษของแพลงก์ตอนพืชต่อการตายของปลานิลในระบบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

Publish Year International Journal 3
2021 exภาคิณ มาสกุลรัตน์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exธนวัฒน์ จินจารักษ์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWladyslaw W. Szymanski, "Enhancing High-concentrated Wastewater Quality on Evaporation Ratefrom Five-Consecutive Oxidation Ponds as Located in Phetchaburi,Southerly Thailand", Applied Environmental Research, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 116-126
2021 inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายภาวิน วิจิตรตระการ, exนางชรินทร์ทิพย์ เชยหอม, "Available UV Killing Escherichia coli in oxidation ponds for community wastewater treatment", Ecology, Environment and Conservation, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2021, หน้า 977-982
2019 exNoikondee, R., exChunkao, K., inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of Dissolved Oxygen Stratification in an Oxidation Pond for Community Wastewater Treatment through King’s Royally Initiated “Nature by Nature” Process", EnvironmentAsia, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 169-177
Publish Year National Conference 1
2020 exมัลลิกา ศรีชมภู, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exจุลบุตร จันทร์สูรย์, "ช่วงเวลาเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ปริมาณแพลงก์ตอนพืชในระบบบบำบัดน้ำเสียชุมชน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย