การวิเคราะห์และศึกษา mEPSCs เพื่อหาและอธิบาย การปล่อยสารสื่อประสาทในเซลล์ประสาทของฮิปโปแคมพาล