การใช้ปุ๋ยหมักเป็นวัสดุทดแทนดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์

Publish Year International Journal 2
2020 exApichaya Phadpin, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, "Bacterial Communities as Induced by Volatile Gases Releasing from Organic Compounds in Food Wastes and Bio-Wastes In Bangkok, Thailand", Ecology, Environment and Conservation, ปีที่ 26, ฉบับที่ August Sup, สิงหาคม 2020, หน้า S56-S65
2020 exChalisa Tudsanaton, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, exChulabut Chanthasoon, exSiwanat Thaipakdee, "Limiting factors of durian rind composting by natural technology during the wet period", Ecology, Environment and Conservation, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2020, หน้า 590-598
Publish Year National Conference 1
2020 exสุวิมล บัวพรหม, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, "ผลของการใช้ปุ๋ยหมักเป็นวัสดุกลบทับในากรทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย