การประยุกต์ใช้แบบจำลองอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองคลื่นเพื่อจำลองความสูงคลื่นในอ่าวไทย