การพัฒนากายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยภาวะเท้าตก

Publish Year International Journal 1
2024 exMay Su Khaing, exManunchaya Samala, exGary Guerra, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design and mechanical testing of an adjustable posterior leaf spring ankle-foot orthosis for patients with drop foot", Prosthetics and Orthotics International, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 39-45
Publish Year International Conference 2
2023 exนาย ภูมิภัทร ศิริเหล่าไพศาล, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study of the Design Parameters of Supporting Rods for Posterior Leaf Spring Ankle Foot Orthosis (PLS-AFO)", The 3th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 12 - 15 ธันวาคม 2023, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 exMay Su Khaing, exDr.Manunchaya Samala, exDr.Gary Guerra, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design and Static loading test of AFOs to control foot drop among patients with Peroneal Nerve injury.", The 2021 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2021), 19 - 20 พฤศจิกายน 2021, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2019 exศนทกานต์ เหลืองวิเศษ, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์พฤติกรรมการเสียรูปของลวดสปริง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 - 5 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย