การศึกษาหาความชุกของการติดเชื้อ Dirofilaria immitis, เชื้อ Brugia malayi, และเชื้อ Wolbachia spp. ในแมวบ้านและแมวที่เลี้ยงปล่อยด้วยเทคนิคทางอณุชีววิทยา