การพัฒนาเครื่องมือวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เพื่อรองรับการทดสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป