เอกลักษณ์เชิงฟังก์ชันของอนุพันธ์

Publish Year International Journal 4
2022 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exPongsatorn Chotchaya, "On permuting n-(f, g)-derivations of lattices", INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 485-497
2022 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exPatipat Toka, "SOME DIFFERENTIAL IDENTITIES WITH f-DERIVATIONS ON PRIME RINGS", JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2022, หน้า 39-52
2021 exSitthikorn Nakkao, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "On functional equations related to generalized Jordan derivations in rings", International Journal of Mathematics and Computer Science, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 23-32
2021 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exSitanan Khun-in, "On Trace of Symmetric Bi-derivations on Rings", INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 743-752
Publish Year National Conference 1
2019 exนายสิทธิกร นาคขาว, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "เอกลักษณ์เชิงฟังก์ชันของอนุพันธ์", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, 8 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย