เอกลักษณ์เชิงฟังก์ชันของอนุพันธ์

Publish Year International Journal 1
2021 exSitthikorn Nakkao, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "On functional equations related to generalized Jordan derivations in rings", International Journal of Mathematics and Computer Science, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 23-32
Publish Year National Conference 1
2019 exนายสิทธิกร นาคขาว, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "เอกลักษณ์เชิงฟังก์ชันของอนุพันธ์", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, 8 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย