โครงการพัฒนากรณีการใช้ 5G เชื่อมโยงหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม

Publish Year International Conference 2
2019 inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Teleoperation of an Industrial Robot using a Non-Standalone 5G Mobile Network", International Conference on Unmanned System Application -Geoinformatics, Agriculture, Manufacturing & Environment, 23 - 26 สิงหาคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศกร บำรุงไทย, อาจารย์, inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design of an Autonomous Tracked Mower Robot using Vision-Based Remote Control", International Conference on Unmanned System Application -Geoinformatics, Agriculture, Manufacturing & Environment, 23 - 26 สิงหาคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย