การประเมินปริมาณความต้องการน้ำในพื้นที่ราบภาคกลาง (ระยะที่ 1)

Publish Year National Journal 1
2019 exณัฐธยาน์ นามอินทร์, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำพืช (Kc) ของข้าวนาหว่านน้ำตมโดยใช้ดัชนีพืชพรรณจากภาพถ่ายดาวเทียมหลายช่วงเวลา", วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ Special, สิงหาคม 2019, หน้า 331-344
Publish Year National Conference 1
2020 exณัฐธยาน์ นามอินทร์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์สัมประสิทธิ์การใช้น้ำพืช (Kc) จากดัชนีพืชพรรณแบบ NDVI สำหรับประเมินสมรรถนะการชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 3 ธันวาคม 2020