การศึกษาและประเมินปริมาณน้ำต้นทุน (น้ำท่า น้ำผิวดิน และน้ำบาดาล)ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง

Publish Year National Conference 1
2021 exพรรณิภา ด้วงเกิด, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์การบำรุงรักษาประตูระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี", การประชุมวิชาการด้านชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 กรกฎาคม 2021, online กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย