การวิเคราะห์และการบริหารจัดการสมดุลน้ำในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

Publish Year National Journal 2
2022 exพลเพชร สมานมิตร, inดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์, "Drought Analysis in the Eastern Economic Corridor by using the Standardized Precipitation Index (SPI)", วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 47-53
2021 exพลเพชร สมานมิตร, inดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์, "การฉายภาพอนาคตของปริมาณฝนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก", วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 56-67
Publish Year National Conference 1
2021 exเสาวลักษณ์ พุ่มอุสิต, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำประแสร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 26 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย