การวิเคราะห์และการบริหารจัดการสมดุลน้ำในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

Publish Year National Conference 1
2021 exเสาวลักษณ์ พุ่มอุสิต, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำประแสร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 26 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย