การพัฒนาระบบช่วยการตัดสินใจในการเลือกเครื่องจักรในการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน