การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาพลวงชมพูเชิงพานิชย์อย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน