การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวข้าวพอกอัดแท่งในระดับอุตสาหกรรม (กลุ่ม 12)

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2562-2563)

  • inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

  • inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี