แบบแผนของกำไรและการบัญชีตามหลักความระมัดระวัง

Publish Year National Journal 1
2021 inนายศรายุทธ เรืองสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล, "โมเมนตัมของกำไร การรับรู้ผลขาดทุนอย่างทันกาล และส่วนเกินมูลค่า", จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ , ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 59-81
Publish Year International Conference 1
2019 inนายศรายุทธ เรืองสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล, "Earnings Momentum and Accounting Conservatism", 11th Environmental and Sustainability Management Accounting Network in Asia Pacific (EMAN-AP 2019) , 12 - 13 สิงหาคม 2019, ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม