การสำรวจความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการรับรู้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย