ศึกษารูปแบบการอพยพในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม: พื้นที่ลุ่มน้ำแม่พร่อง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

Publish Year International Journal 1
2019 exนายธนวันต์ ผิวเผือด, inนางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Logistic Regression Analysis of Factors Affecting Travel Mode Choice for Disaster Evacuation", Engineering Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 399-417