การใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและสื่อสังคมของผู้บริโภคเจเนอเรชั่น Z ในประเทศกำลังพัฒนา: กรณีศึกษาประเทศไทย