การพัฒนาการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างยั่งยืนสำหรับ AWS

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์, exบุณฑริกา ครองยุทธ์, "การศึกษาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมในงานการทำงานในห้องพ่นสีอุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 กรกฎาคม - 5 กันยายน 2019, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย