ภูตกสิณในฐานะเป็นบาทฐานประการหนึ่งของอภิญญา

Publish Year National Conference 1
2018 exพิพัฒน์ เย็นเพชร, inดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภูตกสิณในฐานะเป็นบาทฐานประการหนึ่งของอภิญญา", ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 15, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย