การวิเคราะห์เปรียบเทียบสายคัมภีร์พุทธทางเหนือและใต้ของมหานิทานสูตร ในประเด็นปัจจัยการกำเนิดของมนุษย์