โครงการงานประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ประภา โซ๊ะสลาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพรดา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดวงใจ ไทยโสภา, "การศึกษาคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปในกระบวนการแช่ฟอกเปลือกปอกระเจา", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน", 8 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย