การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2021 exรัชนีกร เล็กประเสริฐ, inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, "อิทธิพลของปริมาณน้ำฝนและค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินต่อการเกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยนาหลวง จังหวัดน่าน", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 402-415
Publish Year International Conference 3
2019 exsujira SORNSUNGNEAN, inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, inดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Climate Change and Land Use Change Effect on Water Accountingin Upper Nan Watershed", THA 2019 International Conference on “Water Management and Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus and SDGs”, 23 - 25 มกราคม 2019, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, exteerawach PHETCHARABURANIN, "Evaluating the Impact of Land Use Change and Climate Change onHydrological Services in Na Luang Sub-watershed, Nan Province,THAILAND", THA 2019 International Conference on “Water Management and Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus and SDGs”, 23 - 24 มกราคม 2019, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, inดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKuraji Koichiro, exWipaporn Baiya, "Modified Critical Antecedent Precipitation Index (MCAPI) for Flood Warnings in Upper Nan Watershed, Nan Province, Thailand", THA 2019 International Conference on “Water Management and Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus and SDGs”, 23 - 24 มกราคม 2019, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย