การวิเคราะห์แยกโลหะทองแดงออกจากน้ำเสียโดยใช้เทคนิคซีเมนเทชัน และการประยุกต์ใช้การวัดค่าสีแดง เขียว น้ำเงิน

Publish Year National Conference 1
2020 exลลิตา จันทราอุกฤษฎ์, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจวัดกรดซาลิซิลิกในอาหารโดยสเปกโตรมิเตอร์ที่สร้างขึ้นเอง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย