นวัตกรรมการพัฒนาความสามารถของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและจัดการความเสี่ยงสำหรับการผลิตโคและธุรกิจนม: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด

Publish Year National Conference 2
2021 exนริศรา สุรีย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inนายดนัย จัตวา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิทธินนท์ ผุยคำสิงห์, exเบญจวรรณ อรรควงศ์, "สัดส่วนไขมันต่อโปรตีนในน้ำนมรวมถังระดับฟาร์มและโอกาสการเกิดคีโตซิสและแอซิโดซิสในฝูงโครีดนม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exสโรชิตา แสงจง, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inนายดนัย จัตวา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิทธินนท์ ผุยคำสิงห์, exเบญจวรรณ อรรควงศ์, "แนวโน้มและความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์โซมาติกและแลคโตสในน้ำนมรวมถังระดับฟาร์ม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย