การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางสังคมและกลไกสนับสนุนการวิ่งสำหรับนักวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายและวิถีชีวิตสุขภาวะ

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์, exOrana Chandrasiri, "The effects of park improvement on park use and park-based physical activity", Journal of Architecture and Urbanism, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2021, หน้า 73-79
2020 inดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์, exOrana Chandrasiri, "Better Park Design Contributes to Physical Activity Improvement", GATR Global Journal of Business and Social Science Review, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020 - มิถุนายน 2021, หน้า 260-266