การออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, "การทดลองจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง", วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 311-357