การศึกษาฟังก์ชันการบวกบนริงเฉพาะ

Publish Year International Journal 4
2021 exSitanan Khun-in, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Symmetric bi-additive maps of rings with generalized skew-centralizing traces", International Journal of Mathematics and Computer Science, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 449-457
2021 exSiriporn Lapuangkham, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "On commuting additive mappings on semiprime rings", Asian-European Journal of Mathematics, ปีที่ 14, ฉบับที่ 05, พฤษภาคม 2021, หน้า 1-9
2020 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exSiriporn Lapuangkham, "Generalized Centralizing and Skew-Centralizing Mappings on Rings", International Journal of Mathematics and Computer Science, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 577-585
2020 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exSiriporn Lapuangkham, "ON GENERALIZED SKEW-COMMUTING MAPPINGS OF PRIME RINGS", JP JOURNAL OF ALGEBRA NUMBER THEORY AND APPLICATIONS, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2020, หน้า 133-144
Publish Year National Conference 2
2019 exชุตาภา โรจน์ปักษาเทพ, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเงื่อนไขบางประการสำหรับการสลับที่ของริงเฉพาะ", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 48 ร่วมกับการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9, 13 - 14 มิถุนายน 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2019 exสิริพร หล้าปวงคำ, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "เงื่อนไขบางประการของฟังก์ชันการบวกบนริงเฉพาะ", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2, 8 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย