โครงการวิจัยพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง SMART FARM ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560