แนวทางการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและขนส่งปลานิลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร