การสังเคราะห์อภิมานการวัดคุณค่าตราสินค้า

Publish Year International Conference 1
2021 inดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Meta Synthesis Of Brand Equity Measurement And The Adaptation InTourism Industry", TOURIST 3rd International Conference, 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย