ความหลากหลายของแอคติโนมัยซีทในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร

Publish Year International Journal 5
2021 exWee Fei Aaron Teo, exKenika Lipun, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Amycolatopsis acididurans sp. nov., isolated from peat swamp forest soil in Thailand", The Journal of Antibiotics, ปีที่ 74, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 199-205
2021 exChotinan Junpradit, exPatsaraporn Thooppeng, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exBenjaphorn Prapagdee, "Influence of cadmium-resistant Streptomycetes on plant growth and cadmium uptake by Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques", ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, ปีที่ 28, ฉบับที่ 29, สิงหาคม 2021, หน้า 39398-39408
2020 exWee Fei Aaron Teo, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Amycolatopsis acidicola sp. nov., isolated from peat swamp forest soil", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 70, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 1547-1554
2020 exChollachai Klaysubun, exKenika Lipun, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Pseudonocardia acidicola sp. nov., a novel actinomycete isolated from peat swamp forest soil", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 5648-5653
2019 exChantavorakit, T., exSuksaard, P., exMatsumoto, A., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Amycolatopsis suaedae sp. nov., an endophytic actinomycete isolated from Suaeda maritima roots", International journal of systematic and evolutionary microbiology, ปีที่ 69, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2019, หน้า 2591-2596