ประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนรวมและการกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exNichaphat Puttisaowapak, "A Comparison of Portfolio Diversification of Thai Equity Funds", วารสารปัญญาภิวัฒน์ , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 18-29
Publish Year National Conference 5
2021 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exชยาภรณ์ โล้กูลประกิจ, "ปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมของประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 exปาณิศา พฤษศิริสมบัติ, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยเชิงเปรียบเทียบในการอธิบายจำนวนสิทธิบัตรของไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exธนพร แซ่ลู่, "การกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exณัฐณิชา พึ่งสุข, "การกระจายความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนที่นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2019 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ ปัจจักขะภัติ, "การวิเคราะห์การการเบี่ยงเบนจากดัชนีอ้างอิงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย