ประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนรวมและการกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exNichaphat Puttisaowapak, "A Comparison of Portfolio Diversification of Thai Equity Funds", วารสารปัญญาภิวัฒน์ , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 18-29
Publish Year National Conference 17
2022 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exลลิตา โยธาพล, "การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) กับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ทีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ถือหุ้นใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 exจิรัฐิติกาล จำปาทอง, exสมพร ปั่นโอชา, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนทริกเกอร์ฟันด์กับกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2564, 19 สิงหาคม 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exชยาภรณ์ โล้กูลประกิจ, "ปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมของประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 exปาณิศา พฤษศิริสมบัติ, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยเชิงเปรียบเทียบในการอธิบายจำนวนสิทธิบัตรของไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 exศิริโชค พุฒิเลอพงศ, exสมพร ปั่นโภชนา, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวมของไทยที่ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ และกองทุนรวมของไทยที่ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2564, 19 สิงหาคม 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exหนึ่งฤดี ประทุมถิ่น, exสมพร ปั่นโภชา, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การวเิคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายในประเทศไทย", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2564, 19 สิงหาคม 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exธนพร แซ่ลู่, "การกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exณัฐณิชา พึ่งสุข, "การกระจายความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนที่นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2020 exกฤตชญ ชาญวิรวงศ์, exศศิพันธ์ นิตยะประภา, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถในการจับจังหวะการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยดัชนีบ่งชี้ MACD, Bollinger Bands และ RSI", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2563, 13 สิงหาคม 2020, ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 exกรณิศ ชุ่มทรวง, exศศิพันธ์ นิตยะประภา, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดชั้นมอร์นิ่งสตาร์ของกองทุนรวมตราสารทุนขนาดใหญ่ของไทย", การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2563, 13 สิงหาคม 2020, ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 exจารุเนตร นิยามรัตนกุลศิริ, exศศิพันธ์ นิตยะประภา, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและจัดอันดับจากการลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)", การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2563, 13 สิงหาคม 2020, ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 exศิริประภา แสนทอง, exศศิพันธ์ นิตยะประภา, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถในการจับจังหวะเวลาของกองทุนรวม LTF", การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2563, 13 สิงหาคม 2020, ปทุมธานี ประเทศไทย
2019 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ ปัจจักขะภัติ, "การวิเคราะห์การการเบี่ยงเบนจากดัชนีอ้างอิงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exสรรพวัฒน์อารีกุล, exสมพร ปั่นโภชา, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลการดำเนินงานและจัดอันดับจากการลงทุนในกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ในประเทศไทย", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2562, 2 สิงหาคม 2019, ปทุมธานี ประเทศไทย
2019 exพิศุทธิ์ บุญวัฒนสุนทร, ex สมพร ปั่นโภชา, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2562, 2 สิงหาคม 2019, ปทุมธานี ประเทศไทย
2018 exเจี้ยม จันทร์อนันต์, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบความผันผวนของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของหุ้น AOT ในแต่ละช่วงเวลาด้วยแบบจําลองการประเมินมูลค่าออปชั่นแบบไบโนเมียล", การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 , 16 สิงหาคม 2018, ปทุมธานี ประเทศไทย
2017 exเปรมวดี เตชะพงศ์ประเสริฐ, exนงนภัส แก้วพลอย, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า SWAP กับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยภายใต้ทฤษฎีดอกเบี้ยเสมอภาค", การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษระดับชาติ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560, 17 สิงหาคม 2017, ปทุมธานี ประเทศไทย