การปรับปรุงคุณภาพยาโดยใช้ dense CO2

Publish Year National Conference 1
2020 exตวงรัตน์ รวบรวม, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การผลิตอนุภาคโคคริสตัลของยาเมเฟนามิค แอซิดกับพาราเซตามอลและนิโคตินาไมด์ ด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสาตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย