ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการ การใช้ระบบการวัดผลการดำเนินงาน ต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย