โครงการ การพัฒนาวิธีการทดสอบการกัดกร;อนโดยบรรยากาศของเหล็กกลBาสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง

Publish Year International Journal 8
2022 exYucheng J, exNi Li, exZhanming Cheng, exXiaoqian Fu, exMin Ao, exMenglin Li, exXiaoguang Sun, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exDawei Zhang, exKui Xiao, exJingli Ren, exPoulumi Dey, exxiaogang Li, exChaofang Dong, "Random forest incorporating ab-initio calculations for corrosion rate prediction with small sample Al alloys data", npj Materials Degradation, ปีที่ 6, ฉบับที่ 83, ตุลาคม 2022, หน้า 1-10
2021 exYueming Fan, exWei Liu, exZongteng Sun, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exYonggang Zhao, exBaojun Dong, exTianyi Zhang, exWOngpat Banthukul, "Effect of chloride ion on corrosion resistance of Ni-advanced weathering steel in simulated tropical marine atmosphere", Construction and Building Materials , ปีที่ 266, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 120937-120937
2021 exChuang Qiao, exMingna Wang, exLong Hao, exXiaolin Jiang, exXiahe Liu, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exXizhong An, "In-situ EIS study on the initial corrosion evolution behavior of SAC305 solder alloy covered with NaCl solution", Journal of Alloys and Compounds, ปีที่ 852, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 156953
2020 exํYueming Fan, exWei Liu, exZongteng Sun, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exYonggang Zhao, exBaojun Dong, exTianyi Zhang, exWOngpat Banthukul, exxiaogang Li, "Corrosion Behaviors of Carbon Steel and Ni-Advanced Weathering Steel Exposed to Tropical Marine Atmosphere", Journal of Materials Engineering and Performance, ปีที่ 29, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 6417-6426
2020 exYueming Fan, exWei Liu, exShimin Li, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exBanthukul Wongpat, exYonggang Zhao, exBaojun Dong, exTianyi Zhang, exxiaogang Li, "Evolution of rust layers on carbon steel and weathering steel in highhumidity and heat marine atmospheric corrosion", Journal of Materials Science & Technology, ปีที่ 39, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 190-199
2020 exDequan Wu, exDawei Zhang, exShaopeng Liu, exZhihui Jin, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exJin Gao, exxiaogang Li, "Prediction of polycarbonate degradation in natural atmosphericenvironment of China based on BP-ANN model with screened environmentalfactors", Chemical Engineering Journal, ปีที่ 399, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2020, หน้า 125878-1-10
2019 exZHANG Tianyi, exLIU Wei, exFAN Yueming, exLI Shimin, exDONG Baojun, exBANTHUKULWongpat, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Effect of Synergistic Action of Cu/Ni on Corrosion Resistanceof Low Alloy Steel in a Simulated Tropical MarineAtmosphere", Journal of Chinese Society for Corrosion and Protection, ปีที่ 39, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2019, หน้า 511-518
2019 exLi, S., exLiu, W., exFan, Y., exWang, Y., exWongpat, B., exDong, B., exZhao, Y., exWang, Z., exZhou, Y., inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exLi, X., "Electrochemical investigation of passive film properties on low alloy steel rebars in cement extract and saturated Ca(OH)2 solutions", International Journal of Electrochemical Science, ปีที่ 14, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2019, หน้า 10983-10999