การยอมรับของบุคลากรต่อการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education criteria for Performance Excellence: EdPEx) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2562-2563)

  • inนายประคุณ ศาลิกร

  • inนายประคุณ ศาลิกร

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์