อิฐจีโอโพลิเมอร์พรุนสำหรับระบบการระบายน้ำ

Publish Year International Journal 2
2021 exนางธรรมรส ปั้นทองสุข, exนางสาวภคมณ กิตติสยาม, exนางสาวนิศารัตน์ เมืองลือ, exนางสาวสิรีธร เบญจวรรณ, exดร.ปาจรีย์ ถาวรนิติ, exผศ.ดร. ชญานี ทิพยเสม, exผศ.ดร. สิริพรรณ นิลไพรัช, exGreg HENESS, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of hydrogen peroxide and bagasse ash additions on thermal conductivity and thermal resistance of geopolymer foams", materials today communications, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 102149-1
2019 exSongphop Plaichum, exAttaphon Kaewvilai, exนายธรรมรส ปั้นทองสุข, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ชญานี ทิพยเสม, "A Novel Ceramic Backing Strip from Metakaolin-Based Geopolymer with Gas Flow Holes for Welding Application", Key Engineering Materials, ปีที่ 856, ฉบับที่ -, กันยายน 2019 - สิงหาคม 2020, หน้า 309-316
Publish Year International Trademark 1
2021 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "สูตรผสมคอนกรีตพรุนชนิดจีโอโพลิเมอร์", Kasetsart University, 2021