การใช้แป้งจากลำต้นสับปะรดเพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพในอาหารโค

Publish Year International Journal 4
2022 exAnchalee Khongpradit, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "Effect of pineapple stem starch in concentrate diet on rumen fermentation in beef cattle and in situ dry matter degradability", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2022, หน้า 277-286
2022 exAnchalee Khongpradit, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKeiji Matsuba, exYasuo KOBAYASHI, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "Evaluation of pineapple stem starch as a substitute for corn grain or ground cassava in a cattle feedlot for 206 or 344 days: feedlot performance, carcass characteristics, meat quality, and economic evaluation", Tropical Animal Health and Production, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2022, หน้า 226-235
2021 exChanporn Chaosap, exKatatikarn Sahatsanon , exRonachai Sitthigripong , inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exJutarat Setakul, "The Effects of Using Pineapple Stem Starch as an Alternative Starch Source and Ageing Period on Meat Quality, Texture Profile, Ribonucleotide Content, and Fatty Acid Composition of Longissimus Thoracis of Fattening Dairy Steers", Foods, ปีที่ 10, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 2319-2332
2020 exAnchalee Khongpradit, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYutaka SUZUKI, exSatoshi Koike, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exYasuo KOBAYASHI, "Effect of pineapple stem starch feeding on rumen microbial fermentation, blood lipid profile, and growth performance offattening cattle", Animal Science Journal, ปีที่ 91, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า e13459