แนวทางการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาวสวนไม้ผล

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์, inนางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล, อาจารย์, exดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์, "การวิเคราะห์แนวทางการยกระดับการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจของไทย", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 1121-1136
Publish Year National Conference 1
2020 exภาวินี พวงงาม, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, "ความเต็มใจจ่ายในการท่องเที่ยวสวนผลไม้ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย