การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับฐานข้าวไรซ์เบอร์รี่ : การพัฒนากระบวนการผลิตสารสกัดเซราไมด์ไซรัปโอลิโกแซคคาไรด์ และแป้งข้าวโปรตีนต่ำ