ผลของจุลินทรีย์ Psychrotrophs ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาน้ำนมโคดิบ