ผลทางเศรษฐกิจของภาคการท่องเที่ยวจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยว