ผลกระทบของการพัฒนาทางการเงินที่มีต่อตลาดทุนในประเทศไทยในช่วงก่อนและหลังวิกฤติการณ์ทางการเงินในเอเชียในปี 2540

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Financial Market Development on Thai Stock Market During Pre- and Post- 1997 Asian Financial Crisis", 33rd international conference on implications of research in business, economics, management, social sciences and humanities (IRBEMSH) , 29 - 30 มิถุนายน 2019, โอซาก้า ญี่ปุ่น