ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่อสมบัติทางกายภาพเคมีและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวฮาง