การพัฒนาต้นแบบการพยากรณ์ผลการศึกษารายวิชาของนิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

Publish Year International Journal 1
2020 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Student Behavior Analysis Affecting Learning Achievement of Information Technology and Computer Science Students", International Journal of Machine Learning and Computing(IJMLC), ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 346-351