การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักและตัวเร่งปฏิกิริยาผสมสำหรับการผลิตโอเลฟินส์เบาจากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Publish Year International Journal 3
2020 exYoke Wang Cheng, exChi Cheng Chong, exChin Kui Cheng, exKim Hoong Ng, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exJoon Ching Juan, "Ethylene production from ethanol dehydration over mesoporous SBA-15 catalyst derived from palm oil clinker waste", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 249, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 1-13
2020 exChunyanuch Temvuttirojn, exYingyot Poo-arporn, exNarong Chanlek, exChin Kui Cheng, exChi Cheng Chong, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Role of Calcination Temperatures of ZrO2 Support on Methanol Synthesis from CO2 Hydrogenation at High Reaction Temperatures over ZnOx/ZrO2 Catalysts", industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 59, ฉบับที่ 13, มีนาคม 2020, หน้า 5525-5535
2020 exNumpilai, T, exChanlek, N, exPoo-Arporn, Y, exCheng, CK, exSiri-Nguan, N, exSornchamni, T, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exYigit, N, exRupprechter, G, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Tuning Interactions of Surface-adsorbed Species over Fe-Co/K-Al2O3 Catalyst by Different K Contents: Selective CO2 Hydrogenation to Light Olefins", CHEMCATCHEM, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020